เงื่อนไขและข้อกำหนดทางธุรกิจ

1 การทำสัญญา
1.1 สินค้าทั้งหมดที่ FUZION FAR EAST จำหน่ายให้แก่ลูกค้า อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงและสภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้ยอมรับแล้ว
1.2 การสั่งซื้อจากลูกค้า ยังไม่ถือเป็นการทำสัญญากับ FUZION FAR EAST เว้นแต่จะมีการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข บนใบเสนอราคาที่ออกโดย FUZION FAR EAST ภายใน 30 วันก่อนหน้านี้ หรือจนกว่าจะได้รับการตอบรับเป็นลายลักษ์อักษรจาก FUZION FAR EAST
1.3 สัญญานี้ไม่ประสงค์และไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ กับบุคคลที่สาม

2 การจัดส่งและการรับสินค้า
2.1 เวลาในการจัดส่งสินค้าจาก FUZION FAR EAST เป็นการประเมินการ ที่จัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่เวลามิได้เป็นสาระสำคัญของสัญญา และ FUZION FAR EAST ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบแก่ลูกค้าในกรณีที่มีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าใด ๆ
2.2 หากการผลิต การบริการ หรือการส่งมอบสินค้าเกิดการล่าช้าที่นอกเหนือการควบคุมของ FUZION FAR EAST ใดๆ จะถือว่าเป็นการขยายเวลาในการจัดส่ง โดยยึดตามระยะเวลาของความล่าช้านั้นๆ
2.3 ให้ถือว่าสินค้าที่จะถือได้ว่ามีการส่งมอบให้กับลูกค้า เมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าตามสัญญา หรือเมื่อ FUZION FAR EAST แจ้งลูกค้าว่าสินค้าพร้อมรับได้ ตามวิธีการของการจัดส่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2.4 การใช้สินค้า หรือการใช้สินค้าเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์อื่นใด ที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการใช้สินค้า ที่ออกให้โดย FUZION FAR EAST จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับสินค้า และการหมดระยะประกันของสินค้านั้นๆ
2.5 FUZION FAR EAST ไม่มีภาระผูกพันในการจัดส่งสินค้าไปยังหรือจากอาคารของ FUZION FAR EAST หรือการบรรจุหีบห่อของสินค้า เว้นแต่จะมีการกำหนดโดยเฉพาะและมีข้อตกลงเป็นลายลักษ์อักษร

3 ความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้า
3.1 การจัดส่งสินค้าจะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าโดยมีผลตั้งแต่การส่งมอบ และลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบการทำประกันวินาศภัย เพื่อป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าของการส่งสินค้า
3.2 ในส่วนของสินค้าที่ส่งมายัง FUZION FAR EAST เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด แม้ว่าสินค้าอาจจะอยู่ในการดูแลของ FUZION FAR EAST
3.3 กรรมสิทธิ์ของสินค้า จะยังไม่เป็นของลูกค้า จนกว่า FUZION FAR EAST จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนตามสัญญา ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าแยกเป็นสัดส่วนจากสินค้าของตนเอง และระบุชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของ FUZION FAR EAST นอกจากนี้ FUZION FAR EAST ต้องมีสิทธิที่จะเข้าไปยังสถานที่ของลูกค้า ในช่วงเวลาดำเนินธุรกิจ สำหรับการรับคืนสินค้าที่ลูกค้ามิได้ชำระเงินเต็มจำนวนตามสัญญา

4 การชำระค่าสินค้าและบริการ
4.1 ราคาสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราตามกฏหมาย ณ จุดที่เกิดภาระภาษีนั้นๆ
4.2 ลูกค้าอาจได้รับหรือยกเลิกสินเชื่อตามดุลพินิจของ FUZION FAR EAST ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับจนถึงกำหนดชำระ โดยไม่เกินสิ้นเดือนต่อไปของเดือนบนใบแจ้งหนี้ เว้นแต่ได้ตกลงกับ FUZION FAR EAST เป็นอย่างอื่น
4.3 FUZION FAR EAST สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อเดือน หากลูกค้าค้างชำระเงิน และอัตรานี้จะถูกนำมาใช้นับตั้งแต่ก่อน และหลังจากการตัดสินให้ชำระเงิน
4.4 ระยะเวลาในการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง FUZION FAR EAST กับลูกค้า
4.5 ลูกค้าไม่สามารถระงับหรือยกเลิกการชำระเงินใดๆ ที่ได้ตกลงซื้อไปแล้ว
4.6 ในกรณีของการยกเลิกสัญญาบางส่วน มิได้เป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ต้องชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือตามสัญญานั้น
4.7 ในกรณีของสินค้าที่ส่งมาเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม FUZION FAR EAST มีสิทธิตามกฏหมายในการยึดสินค้าเพื่อชดเชยการชำระเงินค่าสินค้า โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกันและการจัดเก็บสินค้า FUZION FAR EAST สงวนสิทธิ์ที่จะขายสินค้าในราคาที่ดีที่สุด และจะคืนส่วนต่างหลังจากที่ขายสินค้าได้ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายในทางบัญชีแล้ว) ให้กับลูกค้า (ถ้ามี) หลังจากที่เก็บสินค้าครบ 12 เดือนนับจากวันที่บนใบแจ้งหนี้
4.8 การให้ส่วนลดมีผลเฉพาะการชำระเงินที่ไม่เกินกำหนดชำระ โดยใบแจ้งหนี้ที่ยังคงค้างอยู่จะถูกหักส่วนลดออกเมื่อมีการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะได้รับส่วนลด

5 การยกเลิกสัญญา
FUZION FAR EAST มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการทำสัญญากับลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:
5.1 การค้างชำระเงินตามสัญญาใด ๆ ที่เกินกำหนดการชำระเงิน หรือ
5.2 ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าที่ได้มีการดำเนินการพร้อมส่งมอบ โดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือ
5.3 มูลค่าของสินค้าที่จะส่งมอบเกินกว่าวงเงินสินเชื่อของลูกค้าที่มีกับ FUZION FAR EAST (ไม่ว่าลูกค้าจะทราบวงเงินสินเชื่อหรือไม่) หรือ
5.4 ลูกค้าหรือบริษัทที่ดูแลลูกค้า ได้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพคล่องในทางบัญชีเพื่อการฟื้นฟูหรือควบรวมกิจการ

6ความรับผิด
6.1 ใบรับประกันที่ออกให้โดย FUZION FAR EAST รับรองว่าสินค้าที่ขายให้กับลูกค้ามีคุณภาพของวัสดุและเนื้องานที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้งานตามต้องการ
6.2 ใบรับประกันที่ออกให้โดย FUZION FAR EAST ให้แก่ลูกค้า รับรองว่าการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมสินค้าจะต้องดำเนินการโดย FUZION FAR EAST เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าการรับประกันเป็นอันสิ้นสุด
6.3 ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า และจะแจ้ง FUZION FAR EAST เป็นลายลักษ์อักษรในกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วนหรือมีความบกพร่องใด ๆ ภายในไม่เกิน 7 วันหลังจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน ความรับผิดใด ๆ ของ FUZION FAR EAST จะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
6.4 ความรับผิดของ FUZION FAR EAST ต่อลูกค้าในส่วนของข้อบกพร่องใด ๆ จากการการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเป็นไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ใช้งานได้ตามสัญญา
6.5 FUZION FAR EAST ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้:
ก) ความเสียหายที่เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่การส่งมอบ หรือ
ข) ในส่วนของการสูญเสียหรือความเสียหายในการจัดส่งที่เกินกว่า 7 วันหลังจากวันที่จัดส่ง หรือ
ค) ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มีการจัดส่งเกินกว่า 14 วันหลังจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน โดยเกิดขึ้นจากทางลูกค้า ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ ว่าสินค้าพร้อมส่งมอบโดย FUZION FAR EAST หรือ
ง) ผลจากการที่ลูกค้าไม่ใช้สินค้าตามคำแนะนำ หรือไม่มีการดูแลสินค้าที่เหมาะสม
จ) การสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากบุคคลที่สาม 6.6 ความรับผิดของ FUZION FAR EAST ในทุกกรณี จะมีข้อจำกัดในการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ภายใต้วงเงินที่เท่ากับยอดเงินบนใบแจ้งหนี้ FUZION FAR EAST ไม่มีความรับผิดในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติใด ๆ