Fuzion Far East

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี
รายงานตรง:ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บุคคลที่เรากำลังมองหา

บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำ กัด กำ ลังมองหาเจ้าหน้าที่บัญชีที่มี ความสนใจเข้าร่วมงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลืองานต่างๆ รวมถึงดูแล จัดการให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง สามารถจัดเตรียมการทำ งานได้ด้วยตนเอง และที่ได้รับมอบ หมายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส

ภาพรวมของตำ แหน่งงาน

ตำ แหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีมีหน้าทีความรับผิดชอบงานประจำ วัน ทั่วไปของฝ่ายบัญชี ได้แก่ การดูแลบัญชีลูกหนี้/ เจ้าหนี้ ในการ ดำ เนินการซื้อขายและใช้บริการต่างๆ ขององค์กร และติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร รวมไปถึงผู้ผลิตและ จำ หน่ายทั้งในและต่างประเทศ ที่สำ คัญคือการมุ่งเน้นการให้ บริการลูกค้าทางด้านบัญชี/ การเงิน สร้างความมั่นใจและเชื่อ มั่นในการดำ เนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติและข้อเสนอ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำ งานหรือผ่านการฝึกงานด้านบัญชีอย่างน้อย 6-12 เดือน
 • สามารถใช้โปรแกรมของซอฟต์แวร์บัญชีได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการทางการเงิน
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดและการคิดวิเคราะห์
 • มีความรู้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือร่วมกับทีมได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทีมฝ่ ายการเงินที่พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
"อนาคตของคุณอยู่ที่นี่ ความหลากหลายและความ ท้าทายกําลังรอคุณอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่ม ประสบการณ์ใหม่ๆ"

สมัครเลย! มาร่วมเป็นครอบครัวเดียว...

หน้าที่และความรับผิ ดชอบหลัก

 • แยกประเภทใบเเจ้งหนี้เกี่ยวกับการซื้อ/ขาย
 • จัดทำ บันทึกรายการประจำ วัน
 • เตรียมเอกสารการขอยื่นภาษีและจัดเตรียมภาษีเพื่อนำ ส่ง
 • จัดการบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • กระทบยอดบัญชีเงินฝาก
 • ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
 • ควบคุมดูแลเงินสดและดูแลงานแอดมิน
 • ตรวจสอบและดูแลรายการใช้จ่ายภายในองค์กร
 • จัดเตรียมและทำ การปิดงบรายเดือน/งบประจำ ปี
 • จัดเตรียมการวิเคราะห์ของบัญชีเงินฝากตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ การจ่ายเงินตามกำ หนดการ
 • กระแสเงินรายวัน
 • ควบคุมดูแลลูกหนี้และการจ่ายเงินของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลเจ้าหนี้และการจ่ายเงินของผู้ผลิต
 • จัดทำ เอกสารใบวางบิล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ท่องเที่ยวประจำ ปี
 • สังสรรค์ประจำ เดือน
 • ส่วนลดผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษอื่นฯ
 • สิทธิที่จอดรถสำ หรับพนักงานบริษัทฯ
 • โครงการในการเติบโตในหน้าที่และการพัฒนาศักยภาพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำ ปีและวันลาโดยได้รับค่าจ้าง
 • ค่าล่วงเวลาและค่าทำ งานในวันหยุดในกรณีที่ทำ งานเกินเวลา ว่าจ้าง
 • ฐานเงินเดือนที่มั่นคง+โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ (การปรับค่าจ้างประจำ ปี)

ช่องทางการสมัคร

ส่งใบสมัครระบุหมายเลขอ้างอิงและเพื่อความสนใจของ
คุณกังสดาล ไวพจน์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อีเมล [email protected] หรือโทร 02-6414545
**เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้นที่
จะได้รับการติดต่อกลับสําหรับการพิจารณาการสัมภาษณ์ต่อไป

หรือจะเป็นคุณ?

#stafflove #workwithus #hiring
Fuzion Far East

ฝ่ายประสานงานการตลาด

Like and Share
หมายเลขอ้างอิง: FFE202301
รายงานตรง:ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บุคคลที่เรากําลังมองหา

บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จํากัด กําลังมองหาเจ้าหน้าที่ประสาน งานฝ่ายการตลาด ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการ บริหารจัดการการตลาด พร้อมกับมีประสบการณ์ในการทํางาน ด้านการตลาด มีทักษะกานอ่านและการเขียนที่ดีเยี่ยม สามารถ วิเคราะห์ตีความและการใช้เหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ และ ตรรกะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่จําเป็นในการมีส่วนร่วมในการประสานงานฝ่ายการตลาด

ภาพรวมของตําแหน่งงาน

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด มีหน้าที่ประสาน งานการตลาดทั้งภายในและนอกองค์กร โดยบริหารจัดการ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดของบริษัท มีความคิด สร้างสรรค์ ตามเทรนด์การตลาด และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ได้ มีการวางแผนที่จะสร้างและดําเนินการอันเกี่ยวข้อง กับกลยุทธ์การตลาด

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด 1 – 3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามรถในการจัดการและวางแผนงาน รวมถึงมีความใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ดี รวมทั้งมี ความสามารถในการสร้างสรรค์และตรวจสอบคําเขียนได้ถูกต้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถทํางานบนแพลตฟอร์มทางด้าน การตลาดต่างๆ เช่น social media, อีเมล เป็นต้น
 • สามารถเริ่มต้นและจัดการงานด้วยตนเอง เพื่อให้งานสําเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี, สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน ไปจนถึงทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูงและสามารถทํางานนอกสถานที่ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
"อนาคตของคุณอยู่ที่นี่ ความหลากหลายและความ ท้าทายกําลังรอคุณอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่ม ประสบการณ์ใหม่ๆ"

สมัครเลย! มาร่วมเป็นครอบครัวเดียว...

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 • ประสานงานฝ่ายการตลาดทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยตนเองประกอบด้วยการดูภาพรวมของการขนส่งอุปกรณ์, ดูแลจัดการการลงทะเบียนเมื่อมีงานอีเว้นท์, การประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกต่างๆ,
 • จัดการตารางการดําเนินงาน, บริหารจัดการ อุปกรณ์การตลาดต่างๆ
 • ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์, ฝ่ายขาย เพื่อสร้างสรรค์ เนื้อหาสําหรับแคมเปญการตลาด เช่น การเขียนคําโฆษณาหรือ บทความ, การจัดตารางการประชาสัมพันธ์, และการจัดการระบบ ฐานข้อมูล
 • บริหารจัดการและมีความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดําเนินการตามแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนหัวหน้าฝ่ายการตลาด ในการกําหนดจุดประสงค์และประ เมิณกลยุทธ์ทางการตลาด นําเสนอโปรโมชั่นและอัปเดตตารางงาน
 • สามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, ระยะเวลาการดําเนิน งาน, การส่งมอบงาน รวมทั้งระบุข้อแนะนําและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นให้แก่ฝ่ายขายได้
 • ดูแลและจัดการสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โดยการเช็ค สต็อก และประสานงานในการสั่งผลิตเพิ่มเติม

ผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจําปี
 • สังสรรค์ประจําเดือน
 • ส่วนลดผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • สิทธิที่จอดรถสําหรับพนักงานบริษัทฯ
 • โครงการในการเติบโตในหน้าที่และการพัฒนาศักยภาพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจําปีและวันลาโดยได้รับค่าจ้าง
 • ค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุดในกรณีที่ทํางานเกินเวลาว่าจ้าง
 • ฐานเงินเดือนที่มั่นคง+โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ(การปรับค่าจ้างประจําปี)

ช่องทางการสมัคร

ส่งใบสมัครระบุหมายเลขอ้างอิงและเพื่อความสนใจของ
คุณกังสดาล ไวพจน์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อีเมล [email protected] หรือโทร 02-6414545
**เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้นที่
จะได้รับการติดต่อกลับสําหรับการพิจารณาการสัมภาษณ์ต่อไป

หรือจะเป็นคุณ?

#stafflove #workwithus #hiring

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

Marketing Department
1. Marketing Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. Marketing Content Creator จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. มีความสนใจด้านการทำคอนเท้นต์ มีความคิดสร้างสรรค์
 2. สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 3. มีความรับผิดชอบ กระตือร้อร้น ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4

ระยะเวลาฝึกงาน

ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือตามระยะเวลา ของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

 • ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566

โดยเปิดรับสมัครแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

 • ช่วงที่ 1 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายน 2565
 • ช่วงที่ 2 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 15 มีนาคม 2566
We are Hiring - Internship Program

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. Resume และเอกสารแนะนำตัว
 2. Transcript
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. Portfolio หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
 6. ระบุระยะเวลาการฝึกงาน
 7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล หัวข้อ “สมัครฝึกงาน” มาที่ [email protected], [email protected]
 2. 2. หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  • ถึง ฝ่ายการตลาด
   • บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด
   • 23/92-94 ซอยศูนย์วิจัย (RCA) ถนนพระราม 9
   • แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กทม. 10310
 3. 3. ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-641-4545 ต่อ ฝ่ายการตลาด

สถานที่ฝึกงาน

บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด

23/92-94 ซอยศูนย์วิจัย (RCA) ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Junior Audio-Visual Technical Support Officer

รายงานตรง: ผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน: RCA พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 10310

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้กับฝ่ายขายและลูกค้า
 • เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด
 • สร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เสียงและภาพด้วยโปรแกรม
 • ทำการสาธิตอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่
 • ตรวจสอบและเซ็ตระบบเสียงและภาพ
 • ตรวจสอบระบบ และแก้ไขปัญหาของระบบเสียงและภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมิ่งหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรสนับสนุนเทคนิค, เดสก์ท็อป, ช่างเทคนิค IT Help Desk หรือหน้าที่ที่คล้ายกัน
 • สามารถเขียนภาษา Lua หรือ C/C++ หรือ HTML หรือใกล้เคียง
 • เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆ เป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและการสื่อสารที่ดี
 • ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคทั้งเขียนและวาจา
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • บัณฑิตจบใหม่ยินดีรับ

สิทธิ์ประโยชน์และผลตอบแทน:

 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ส่วนลดพนักงาน

This is an urgent requirement; please apply as soon as possible if you would like to be considered.
To apply please send your Full CV to [email protected] or call on 02-641-4545 Extension 503.