Become A Dealer Now

สนใจเป็นผู้แทนจำหน่าย
ติดต่อ: คุณสุชยา สัตถาวร
โทร. 02-641-4545 | [email protected] | Line ID: @fuzion

ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย มีดังต่อไปนี้

1. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ มาที่ คุณสุชยา สัตถาวร ที่ E-mail: [email protected]

  • สำเนา(ภพ.20) หรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ภพ.01 สามารถใช้แทนได้ชั่วคราว หากได้รับ ภพ.20 ทางผู้แทนจัดจำหน่าย ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารนั้นให้แก่บริษัท โดยทันที)
  • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัทและเอกสารแสดงถึงรายชื่อของกรรมการ
  • ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน (ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป)
  • รูปถ่ายหน้าร้านเห็นติดโลโก้ร้าน
  • แผนที่ร้าน (แจ้งเป็นตำแหน่งใน google map หากมี)
  • ช่องทางในการจัดจำหน่ายอื่นๆ (Website, Facebook, Instagram, อื่นๆ หากมี)

2. หากบริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด ทำการพิจารณาอนุมัติเบื้องต้น ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ท่านดำเนินการ ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดต่อไป

3. บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และใช้เวลาในการพิจารณา 5 – 7 วันทำการ